อาจารย์ สุกฤษฎิ์ พรมแตง

อาจารย์ สุกฤษฎิ์ พรมแตง

 • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอน: กายวิภาคศาสตร์

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502 โทร 02-975-6999 ต่อ 1515

email: [email protected]

พ.ศ. 2566

 1. Anti-Parkinson Effects of Holothuria leucospilota-Derived Palmitic Acid in Caenorhabditis elegans Model of Parkinson’s Disease.
 2. Germinated brown rice protects against glutamate toxicity in HT22 hippocampal neurons through the jnk-mediated apoptotic pathway via the GABAA IBRO Neuroscience Reports.
 3. 2-Butoxytetrahydrofuran Derived from Holothuria scabra Restores Parkinson’s Disease Phenotypes through Regulating of the Stress Response in a Transgenic elegans. IBRO-APRC Associate School of Neuroscience 2023 and 26th Thai Neuroscience Society International Conference.
 4. Diminishment of Alpha-Synuclein Proteotoxicity by 2-Butoxytetrahydrofuran from Holothuria scabra in a Transgenic Caenorhabditis elegans Model of Parkinson’s Disease. The 45th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand.

พ.ศ. 2565

 1. Deep Peroneal Nerve: Orientation and Branching at the Ankle and Proximal Part of the Foot. Siriraj Medical Journal. 
 2. Germinated Brown Rice Protects against Glutamate Induced Apoptosis through GABAA Receptor in HT22 hippocampal neuron. The 6th International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference (6th IASCBC).
 3. Cell Cycle Re-entry and Apoptosis were Blocked by Germinated Brown Rice against Glutamate Toxicity in Differentiated HT22 Cells. The 44th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand.

พ.ศ. 2564

 1. Attenuation of Neuronal Apoptosis-Mediated through GABAA Receptor in Differentiated Mouse Hippocampal HT22 Neurons. The 24th Thai Neuroscience Society International Conference.