อาจารย์ เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา

อาจารย์ เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา

  • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
  • วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิชาที่สอน: สรีรวิทยา

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502 โทร 02-975-6999 ต่อ 1515

email: [email protected]