การจัดการความรู้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

แผนการความรู้ที่ 1

แผนการความรู้ที่ 2

แผนที่ 1 แผนการจัดการความรู้คณะสหเวชศาสตร์

แผนที่ 2 แผนการจัดการความรู้คณะสหเวชศาสตร์

1 การผลิตบัณฑิต   การจัดการความรู้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการและงานวิจัย

และการจัดการเรียนการสอนแบบ problem base learning

2 การเพิ่มผลผลิตงานวิจัย  มีงานวิจัยที่ผ่านขบวนการแล้วลงในฐาานข้อมูล

ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรรางจืดและลูกใต้ใบในการลดการหลั่ง IL-1 จากเซลล์ LPS-Activated THP-1 Macrophages เพาะเลี้ยงอฑิตยา โรจนสโรช

วนิดา ไทรชมพู, ภรณ์ประภา อ่วมนุช, กัลยา แสงฉวี, ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร
Thanvisith Charoenying, Wantika Kruanamkam, Songwut Yu-iam, Pisanu U-chuvadhana, Thaval Rerksngarm
Sakulrat Sutthiprapa, Khanchid Wongsaengchan, Komsilp Wangyao
วันเฉลิม สีหบุตร, ฐิติรัตน์ ศรีสมบัติ