งานวิจัยที่น่าสนใจ

 • แหล่งรวมคลังปัญญางานวิชาการตั้งแต่งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ กระทั่งชุดการเรียนการสอน
  ที่ทางคณาจารย์สร้างขึ้นเลกเชอร์ต่างๆเรียกได้ว่าเปิดขุมทรัพย์ความรู้ของจุฬาฯ  https://cuir.car.chula.ac.th/
 • คลังเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรที่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ ส่วนที่เข้าดู ได้เช่น Thammasat University Theses คลังวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษา และ Thammasat University Research  http://203.131.219.242/cdm/landingpage/collection/thesis
 • Dspace เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ตัวฐานนี้เก็บวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา  http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php
 • เป็นคลังความรู้ที่เราสามารถใช้เสิร์ชเอ็นจินของทางคลัง เข้าไปดูงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของสถาบันได้ตัวมหาวิทยาลัยยังจัดงานวิจัยไว้ภายใต้คณะวิชาต่างๆ http://kb.psu.ac.th/psukb
 • เป็นฐานข้อมูลทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ฐานแรกๆ ที่รวมเอางานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไว้  http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php
 • สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมการวิจัยในประเทศทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทางองค์กรก็เปิดศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.” เป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์จาก นักวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ http://dric.nrct.go.th/Index
 • รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์ จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง http://www.thaiedresearch.org/index.php
 • สืบค้นวิทยานิพนธ์จากระบบ Mahidol Library Catalog รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย  http://mulinet1.li.mahidol.ac.th
 • วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสาร ฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
 • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) เป็นความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ ในการรวบรวม จัดเก็บรักษา และเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ต่างๆจากทั่วโลก จํานวนกว่า 200 แห่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ เรียกว่า electronic theses and dissertations (ETDs). สามารถ สืบค้วิทยานิพนธ์ทั้งบทคัดย่อ และวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (PDF)http://search.ndltd.org
 • วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยบูรพา (e-BUU Thesis) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากสํานักหอสมุด http://opac.lib.buu.ac.th/opac/index.html
 • วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Thesis Online) ของสํานักหอสมุดกลางhttps://library.swu.ac.th/th/
 • ERIC – Educational Resources Information Center เป็นแหล่งรวมฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่รวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ วารสาร รายงานการประชุม งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ข้อมูลสืบค้นได้จากฐานข้อมูลเพียงบรรณานุกรมและสาระสังเขป ส่วนเรื่องเต็มจะต้องสั่งซื้อผ่านบริการของ ERIChttps://eric.ed.gov/
 • เป็นแหล่งในการค้นหางานเขียนทางวิชาการที่สามารถค้นหา ในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมากมายทั้งบทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากสํานักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ร่างบทความมหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่น ๆ https://scholar.google.co.th/
 • ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ของสํานักพิมพ์ Taylor & Francis https://taylorandfrancis.com/
 • SCOPUS เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม ครอบคลุมวารสาร รายงานการประชุม,สิทธิบัตร ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์https://www.scopus.com/home.uri
 • เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสํานักพิมพ์ในเครือ Elsevier https://www.sciencedirect.com
 • ฐานข้อมูลวารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักพิมพ์ Springer Link ประกอบด้วย วารสาร และหนังสือสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์การศึกษา และสาขาอื่น ๆ https://www.springer.com
 • ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ Wiley Inter Science และ Blackwell Synergy มีทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ https://www.wiley.com/en-th
 • SAGE Journals Online ประกอบด้วยวารสารในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ https://journals.sagepub.com/
 • JSTOR เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยวารสารวิชาการกว่า 2,000 ชื่อ หนังสือกว่า 25,000 ชื่อ และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) https://www.jstor.org/
 • ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม และข่าวสาร สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Association for Computing Machinery (ACM) https://dl.acm.org/
 • รวมฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ที่มาจากสํานักพิมพ์ต่าง ๆ https://www.bloomsburycollections.com/
 • เป็นสํานักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทางด้านการศึกษา และแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย,สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนําทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทํางานค้นคว้าวิจัย https://academic.eb.com/
 • ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การตลาด การบัญชี และเศรษฐศาสตร์และการเงินhttp://www2.cabells.com/
 • แหล่งรวม Journal สายแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่มีงานให้คุณได้อ้างอิงกว่า 28 ล้าน Journa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/