วิจยสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต/สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ดร.บุญเลิศ วงศ์โพธิ์ วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี
The guideline to development of ecotourism in North Saladaeng Community Pathum Thani Province

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.ธัศษณพัฒน์ ปานพรม

ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ

ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ