วิจัยสาขาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร. ปณิธาน กระสังข์ หัวหน้าสาขา

พศ.2565

 1. Predictive Factors towards Behavior in Practice to Prevent COVID-19 in the Area of Phra Nakhon Si Ayutthaya City Municipality

 2. Trials on the Environmental Education Processes as Reducing Cholinesterase Enzyme in Blood and Residues of Chemicals in Soil with sugarcane farmers in Phetchabun Province of Thailand

 3. Trials on the Environmental Education Processes as Reducing Cholinesterase Enzyme in Blood and Residues of Chemicals in Soil with sugarcane farmers in Phetchabun Province of Thailand, https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.03.022

 4. ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลที่มีต่อการเห็นคุณค่าของตนเอง ในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา

พศ.2564

 1. The Model for Use of Chemicals by Sugarcane Farmers for Reducing Health and Environmental Impacts in Thailand. International Journal of Innovative Science and Research Technology 7(1): 141-418
 2. ผลของโปรแกรมการจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเพื่อลดการกลับมารักษาซ้ำ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลปทุมธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้าที่  222-236
 3. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยปทุมธานี. หน้าที่ 308-324.
 4. การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8  มหาวิทยาลัยปทุมธานี. หน้าที่  222-236
 5. ความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอ็นไซด์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท. ฉบับที่ 11 (23) หน้า51-61.
 6. ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักวิถีธรรม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ชุมชนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับที่ 25 (1) หน้า 181-195
 7. แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน. PTU Journal of Science and Technology ฉบับที่ 2 (2) หน้า 86-96.
 8. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดปทุมธานี. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และ สุขภาพ ในยุคชีวิตวิถีใหม่” ครั้งที่ 8 หน้า 222-236
 9. ความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอ็นไซด์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท. ฉบับที่ 11 (23) หน้า51-61.
 10. ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักวิถีธรรม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ชุมชนตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับที่ 25 (1) หน้า 181-195
 11. ผลของโปรแกรมการจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเพื่อลดการกลับมารักษาซ้ำ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลปทุมธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้าที่  222-236
 12. การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8  มหาวิทยาลัยปทุมธานี. หน้าที่  222-236

พศ.2563

 1. Effects of application Bamboo grove continue to tea level of patients diabetic type 2, Chiang Rak Noi Sub-district,Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

พศ.2561

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ตาบลตะกร้อ อาเภอไพสาลี จังหวัดนครสวรรค์ การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่5 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2558

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนเองจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร กรณีศึกษา ตาบลเขื่อนแก้ว อาเภอ หนุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ การเผยแพร่ : สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ชัญณัชชา อินบุญเชิด

พศ.2563

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Factors that Influence the Quality of Life in the area of Ressponsibility of Health Promotion Hospital Suan Prik thai, Pathumthani Province.

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม” วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี