วิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา หัวหน้าสาขา

พศ.2564

  1. ผลของโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว แบบมีลูกฟุตบอลและไม่มีลูกฟุตบอลที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในการเลี้ยงลูกฟุตบอล. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 278 – 286

พศ.2561

  1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. การเผยแพร่  : การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่5 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2561

พศ.2560

  1. ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบครบวงจรต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกิน. การเผยแพร่  :  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2560

อาจารย์ทวิช พรหมพิทักษ์กุล

พศ.2564

  1. ผลของโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว แบบมีลูกฟุตบอลและไม่มีลูกฟุตบอลที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในการเลี้ยงลูกฟุตบอล. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 278 – 286

พศ.2560

  1. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบครบวงจรต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกิน. การเผยแพร่  : การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2560

อาจารย์อรรถ ดีพินิจ

พศ.2564

  1. ผลของโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว แบบมีลูกฟุตบอลและไม่มีลูกฟุตบอลที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในการเลี้ยงลูกฟุตบอล. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 278 – 286