วิจัยสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์วริยา เคนถวาย

พ.ศ. 2564

  1. การศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาในหอพักหญิง มหาวิทยาลัยปทุมธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 278 – 286
  2. ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการขับขี่อย่างปลอดภัยของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรณีศึกษา : มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต.บ้านกลาง จ.ปทุมธานี”. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หน้า 287 – 297.

พ.ศ. 2563

  1. ปัจจัยการรับรู้เรื่องความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม). หน้า 21-33