แสดงความยินดีกับ นางสาวทิวาพร พรหมศิริ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิวาพร พรหมศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ได้รับการพิจารณา จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมร่วมกับสภาองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็น”เยาวชนใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม” ประจำปี2565 เข้ารับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22พฤษภาคม2565 ณ หอประชุมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา