แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม ผอ. สถาบันเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสสภาการแพทย์แผนไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนและดำรงตำแหน่ง “ประธานอนุกรรมการ”