โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ รุ่นที่ 8 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.(พิเศษ) ดร.นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวต้อนรับนักศึกษาและได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าในการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ