โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมปัทมาวดี ชั้น 2 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมี ดร.นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์ รองคณบดี กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณทฤฆชนม์ สิริทวีชัย จากบริษัท Job Top Gun มาให้ความรู้เรื่อง “การเขียน resume อย่างไร ให้ได้งาน“ และได้มีศิษย์เก่าจากคณะสหเวชศาสตร์มาให้คำแนะนำแก่รุ่นน้อง ในช่วงบ่าย เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักษาชั้นปีที่ 4