โครงการสัมนา นวัตกรรมสุขภาพและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัด ”โครงการสัมนา นวัตกรรมสุขภาพและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์“ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสาธารณสุขชุมชน ณ โรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายแพทย์กิตติ องคุณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโคก เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ และ ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ