โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Teaching and Learning

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Teaching and Learning ณ ห้อง 3406 อาคาร 3 (วิศกรรมโยธา – เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมี ดร. นฤนาท ยืนยง เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้
          คณะสหเวชศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน อาจารย์จึงมีภาระหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
          คณะสหเวชศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ Teaching and Learning ทุกปี เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสอน อาทิเช่น เทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการสอน เป็นต้น เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ โดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ โดยมี พ.ท.ผ.ศ.ดร. อนุพงษ์ กันธิวงศ์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างข้อสอบ MCQ ให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยปทุมธานี ในครั้งนี้