“การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)”

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ วิทยาลัยนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)” ซึ่งเป็นการจัด การศึกษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์นั้น ๆ เพื่อให้หลักสูตรสามารถจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ ผู้ที่เกี่ยวข้องนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงหลักสูตร โดยการออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป ตามแนวทางของ OBE ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยปทุมธานีและสถาบันในเครือฯ จึงจัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OBE เพื่อให้หลักสูตรและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษา มีความรู้ ความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป ตาม OBE ของแต่ละหลักสูตรได้
โดยมี
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
ผศ.ดร. สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล
อ. มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ
เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้