สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขา

อาจารย์วรรษธรา ธรรมชูโต

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อรรถ ดีพินิจ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์บัลลังก์ สุวรรณโชติ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อนิวรรตน์ รัตนะ

อาจารย์ประจำ