กิจกรรมปฐมนิเนศนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มิถุนายน คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเนศนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ. (พิเศษ) ดร.นฤนาท ยืนยง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี กล่าวให้โอวาทและเปิดงาน ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิต กฏระเบียบ และข้อบังคับที่นักศึกษาควรรู้ ได้แก่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ฝ่ายอำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายสำนักการเงิน ฝ่ายอำนวยการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และตัวแทนอาจารย์แนะนำข้อมูลเบื้องต้นแต่ละสาขา