กีฬาเทคนิคการแพทย์ – สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2567

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้นำนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 ปี 2 และ ปี3 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทคนิคการแพทย์ – สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2567 โดยการแข่งขันครั้งนี้ชื่อว่า “ราชาวดี รังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทุกสถาบันในประเทศไทย ได้มีโอกาสพบปะสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิชาชีพ ความรู้ทางด้านวิชาการนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น การฝึกภาวะความเป็นผู้นำในการทำงาน การลงมือทำและฝึกการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในสายวิชาชีพเดียวกัน โดยสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสาขาน้องใหม่ในสถาบันที่ผลิตนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของสถาบันสู่สังคมด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ไปสู่กลุ่มผู้ผลิตนักเทคนิคการแพทย์และประชาชน ขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี คณะบดีสหเวชศาสตร์ และคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ร่วมผลักดันให้กิจกรรมนี้สำเร็จอย่างราบรื่น