ดร.ทวีเดช หมื่นภูเขียว

ดร.ทวีเดช หมื่นภูเขียว

 • ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

วิชาที่สอน: ฟิสิกส์

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502 โทร 02-975-6999 ต่อ 1515

email: [email protected]

พ.ศ. 2566

 1. Tawedach Mundpookier, Noppamas Pratummasoot, Wichai Kongsri and Yotin Kallayalert (2023). An Investigation of Solar Dryers with Different Covers for Solar-Dried Cultivated Bananas, Progress in Applied Science and Technology (PAST), Vol. 13 No. 2

พ.ศ. 2564

 1. นพมาศ ประทุมสูตร และ ทวีเดช หมื่นภูเขียว. (2021) การศึกษาแบบจำลองการอบแห้งชั้นบางของพริกขี้หนู. Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST), Vol 20, Issue 2, pp. 137

พ.ศ. 2563

 1. Pratummasoot, N., Choosri, P., Buntoung, S., & Mundpookhiew, T. (2020). Estimation of Hourly Near Infrared Radiation Using Artificial Neural Network and Perfoemance Comparison with the Semi-Empirical Model at Nakhon Pathom Province, Naresuan University Journal: Science and Technology, Vol 28 (4), pp. 102-111.

พ.ศ. 2562

 1. Pankaew, O. Aumporn, S. Janjai, T. Mundpookhier, B.K. Bala, (2019). Performance of parabolic greenhouse solar dryer equipped with rice husk burning system for banana drying. Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Volume 14, No 1.

พ.ศ. 2561

 1. Mundpookhier, S. Pattarapanitchai, P. Pankaew, O. Aumporn, S. Janjai. (2018). Performance investigation of the parabola dome solar dryer equipped with phasechange- thermal energy storages. Proceeding of the 14th Conference on Energy Network of Thailand.
 2. Tohsing, S. Janjai, N. Lamlert, T. Mundpookhier, W. Chanalert, B.K. Bala, (2018). Experimental performance and artificial neural network modeling of solar drying of litchi in the parabolic greenhouse dryer. Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Volume 13, No 1.

พ.ศ. 2560

 1. Janjai, K. Tohsing, S. Pattarapanitchai, S. Buntoung, B. Mahayothee, T. Mundpookhier, Y. Boonrod, S. Koch, (2017). Experimental performance and artificial neural network modeling of parabolic greenhouse type solar dryers. Proceeding of the 2nd Nordic Baltic Drying Conference, Hamburg, Germany.

พ.ศ. 2559

 1. ประสาน ปานแก้ว, ทวีเดช หมื่นภูเขียว และ เสริม จันทร์ฉาย, ความร้อนแฝงของการระเหยน้ำของกล้วย (การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 วันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก)

พ.ศ. 2558

 1. ทวีเดช หมื่นภูเขียว, ประสาน ปานแก้ว, อนุสรณ์ แสงเจริญ และ เสริม จันทร์ฉาย, การพัฒนาระบบทำอากาศร้อนที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงสำหรับให้ความร้อนเสริมกับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่ 12 -12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)