บุคลากร

ผศ.(พิเศษ) ดร.นฤนาท ยืนยง

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.จิราพร ไทยเจริญ

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิจัย

ผศ. สมพร จิตรัตนพร

ประธานกรรมการ ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์ เพชรผกา มูณี

ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

ประธานกรรมการ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

ประธานกรรมการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกาา

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

หัวหน้างสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

 

 

ผศ.ดร.วัฒนา ชัยธวัช

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

 

 

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

อาจารย์ ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

อาจารย์ วริยา เคนทวาย

หัวหน้าสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์ชัญณัชชา อินบุญเชิด

อาจารย์ประจำ

การแพทย์แผนไทย

ผศ.ดร.วัฒนา ชัยธวัช

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

อาจารย์ประจำ

แพทย์ไทยกอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข

ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล

อาจารย์ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อภิญญา สายอินด๊ะ

อาจารย์ประจำ

ผศ. สมพร จิตรัตนพร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พลอยฌญารินทร์ ราวินิจ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

อาจารย์ประจำ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ วริยา เคนทวาย

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ สราวุธ รุ่งแจ้ง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ชุลี โนจิตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ เพชรผกา มูณี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ สิทธิชัย สิงห์สุ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ชลิตา ช่ออบเชย

อาจารย์ประจำ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขา

อาจารย์วรรษธรา ธรรมชูโต

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อรรถ ดีพินิจ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อนิวรรตน์ รัตนะ

อาจารย์ประจำ

เทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.มนัส จงสงวน

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ สิริน ฟองศิริไพบูลย์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. ธัญวิสิษฐ์   เจริญยื่ง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ จีรภา น้อยสีเหลือง

อาจารย์ประจำ

รศ. พล.ต.อดิศักดิ์ หนูหน่าย

อาจารย์ประจำ

ผศ. ดร.ปิยพร ณ นคร

อาจารย์ประจำ

ผศ. พ.อ.หญิง อัญชลี วิศวโภคา

อาจารย์ประจำ

รศ.ดร. มาลินี พงศ์เสวี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ณฐมน เทียนมณี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต

อาจารย์ประจำ

ศ.ดร.พรรณี  บุตรเทพ

อาจารย์ประจำ

รศ. ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา

อาจารย์ประจำ

พันเอก ทรงศักดิ์ ศรีจินดา

อาจารย์ประจำ

วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์  รังสฤษฎ์ สุนัน

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ อภิญญา สายอินต๊ะ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. สุกัญญา หมู่เย็น

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. จุฑามาศ ดวงกมล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. สาธิต เอี่ยมจงจันทร์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ นิธิภัค ธรรมายน

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.จิราพร สตางาม

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. ทวีเดช หมื่นภูเขียว

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. รพีแพรว สดคมขำ

อาจารย์ประจำ

ผศ.พ.อ.หญิง สุรีพร พ่วงพงษ์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดรุณี รอดมา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ธีระเวช พรมเชียงสา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. สหัสษา พีงาม

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ จีรภา น้อยสีเหลือง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ วงศธร งามเผือก

อาจารย์ประจำ

สิ่งแวดล้อมศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร. บุญเลิศ วงค์โพธิ์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. ธัศษณพัฒน์ ปานพรม

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. อรวรรณ ภัสสรศิริ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ

อาจารย์ประจำ

การจัดการระบบสุขภาพ

รศ.จรรยา เสียงเสนาะ

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.จิรศักดิ์ โรจนาเปรมสุข

อาจารย์ประจำ

รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล

อาจารย์ประจำ

ศ.ดร.พันทิพย์ รามสูต

อาจารย์ประจำ

รศ.อุดม คมพยัคฆ์

อาจารย์ประจำ

เจ้าหน้าที่

นางสาวกนกพร บัวลอยอ่อน

เลขาคณะสหเวชศาสตร์

นางสาวเพ็ญสร อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดวงฤทัย เขมะไชเวช

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวสิรินทิพย์  อินทะ

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวอนามิกา แพน้อย

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวณัฐณิชา จำปาแดง

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ

นางสาวธนันญา นัยเจริญ

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นาย สมพล คนเพียร

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ