สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

รศ.อุดม  คมพยัคฆ์

หัวหน้าสาขา

ดร.จีระศักดิ์ ทัพผา

อาจารย์ประจำ

รศ.จรรยา  เสียงเสนาะ

อาจารย์ประจำ

ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

อาจารย์ประจำ