เจ้าหน้าที่

นางสาวกนกพร บัวลอยอ่อน

เลขาคณะสหเวชศาสตร์

นางสาวเพ็ญสร อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดวงฤทัย เขมะไชเวช

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวสิรินทิพย์  อินทะ

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาว ณัฐณิชา จำปาแดง

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ

นางสาวอนามิกา แพน้อย

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวจิราพร ส้มแหงม

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นาย สมพล คนเพียร

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ

นางสาวธนันญา นัยเจริญ

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์