สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.วริยา เคนทวาย

หัวหน้าสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.วริยา เคนทวาย

ฝ่ายวิชาการสาขา

อ.สราวุธ รุ่งแจ้ง

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.เพชรผกา มูณี

อาจารย์ เลขานุการสาขา

อ.ชุลี โนจิตร

อาจารย์ประจำสาขา

 

อ.สิทธิชัย สิงห์สุ

อาจารย์ประจำสาขา

อ.ชลิตา ช่ออบเชย

อาจารย์ประจำสาขา