สาขาเทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

หัวหน้าสาขา
สาขาเทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.มนัส จงสงวน
หัวหน้ากลุ่มวิชา
ภูมิคุ้มกันวิทยา และปรสิตวิทยา
รศ. พล.ต.อดิศักดิ์ หนูหน่าย
หัวหน้ากลุ่มวิชา
จุลชีวิทยาคลินิก
อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต
หัวหน้ากลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
อาจารย์สิริน ฟองศิริไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มวิชา
จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา
ผศ. ดร.ปิยพร ณ นคร
หัวหน้ากลุ่มวิชา
เคมีคลินิก
ศ.ดร.พรรณี  บุตรเทพ
หัวหน้ากลุ่มสาขา
โลหิตวิทยา
 อาจารย์ ดร.ธัญวิสิษฐ์
เจริญยื่ง
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์
ผศ.พ.อ.หญิงอัญชลี
วิศวโภคา
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์
รศ.ฐิติมนรัตน์
ดวงจันทร์ดา
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์
 อาจารย์จีรภา น้อยสีเหลือง
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์
 รศ.ดร. มาลินี พงศ์เสวี
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์
พันเอก ทรงศักดิ์ ศรีจินดา
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์
 อาจารย์ ณฐมน
เทียนมณี
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์
 ผศ.ดร.สมศักดิ์
ฟองสุภา
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์
อาจารย์ ดร.สุริยพงศ์
กุลกีรติยุต
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์
อาจารย์ ดร.คชวรรณ์
บางพันธุ์วิมล
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์
อาจารย์ ชมัยพร
วงศ์วรรณ
อาจารย์ประจำสาขา
เทคนิคการแพทย์