วิจัยสาขาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ดร.ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์ ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

พศ.2559

 1. Health Promotion of the Elderly in Nakornpatom Province, Thailandเผยแพร่ : International Conference on Natural Science and Environment ณ เมือง Saint Petersburg, Russia 0n September 5-6, 2016
 2. REHABILITATION OF POSTPARTUM MOTHERS BASED ON THAI TRADITIONAL MEDICINE IN NAKHON PATHOM PROVINCE, THAILANDเผยแพร่ : International Business Economic Tourism Science Technology Humanity Social Science and Education Research Conference ณ เมือง SMilan, Italy 0n November 9-11, 2016

พศ.2560

 1. SOCIAL SUPPORT OF POSTPARTUM MOTHERS BASED ON FOLK MEDICINE IN NAKORNPATOM PROVINCE, THAILAND เผยแพร่ : International Business Tourism and Applid Science Research Conference ณ London,United Kinkdom 0n April 5-7, 2017
 2. “พฤติกรรมการกินที่มีผลต่อสุขภาพในช่องปากของเด็กวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดนครปฐม,” เผยแพร่ :  วารสารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2(1), หน้า 1-15. (2560)

พศ.2561 

 1. AN ANALYSIS OF THE FACTORS ASSOCIATING CHARACTERISTICS AND METHODS OF USING ALTERNATIVE MEDICINE OF THE ELDERLY IN SAMUTSONGKRAM PROVINCE, THAILAND เผยแพร่: International Academic Multdisciplinary Research Conference in Zurich, Switzerland 0n June 20-22, 2018
 2. ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LOCATIONOF HOSPITALS AND POPULATION DISTRIBUTIONIN THAILAND เผยแพร่: International Academic Multdisciplinary Research Conference in Zurich, Switzerland 0n June 20-22, 2018
 3. EFFECTS OF LEARNING STROKE OF POPULATION GROUP AT RISK IN SAMUTSONGKRAM PROVINCE, THAILAND เผยแพร่: International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-being. The 80th Aniversary of Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand 0n November 8, 2018
 4. AN ANALYSIS OF THE LOCATIONAL PATTERN OF HOSPITALS IN THAILAND เผยแพร่: International Academic Multdisciplinary Research Conference in Rome, Italy 0n November 28-30, 2018
 5. LEARNING ACHIEVEMENT OF STROKE OF THE ELDERLY IN SAMUTSONGKRAM PROVINCE, THAILAND

พศ.2563

เผยแพร่: International Academic Multidisciplinary Research Conference in Rome, Italy on November 28-30, 2018

USE OF KNOWLEDGE PALMISTRY TO DIAGNOSIS NEUROPATHY, ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THAI TRADITIONAL MEDICINE

เผยแพร่: The 2020 International Academic Multdisciplinary Research Conference in Valletta, Malta 0n March 9-11, 2020

พศ.2565

 1. ประสิทธิผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักร่วมกับสมุนไพรหญ้าดอกขาว ในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนน้ำหนักเกิน, วารสารหมอยาไทยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) 

ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช หัวหน้าสาขา

พศ.2565

 1. การสำรวจการใช้สมุนไพรของผู้สูงอายุ บ้านดอนเหียง ประจวบคีรีขันธ์, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา, ปีที่ 1 ฉบับที่1 มกราคม – มิถุนายน 2565
 2. การวิเคราะห์สรรพคุณตัวยาจากตำรับยาสตรีด้วยวิธีการจัดกลุ่ม: กรณีศึกษา หมอกระจ่าง ยี่มี, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา, ปีที่1 ฉบับที่1 มกราคม – มิถุนายน 2565
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน บ้านซับตารี จังหวัดจันทบุรี, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา, ปีที่1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการในสถานการณ์โควิด-19, วารสารรัชต์ภาคย์, Vol. 16 No. 45 (2022): March - April

พศ.2564

 1. Forecasting the Prevalence of the New Hypertension and Diabetes Mellitus in Muang Surin. The 8th National and International Research Conference, Pathumthani University, Pathumthani, Thailand. pp. 75-80
 2. Analysis of University Students' Grade Point Average Before and After COVID-19. The 8th National and International Research Conference, Pathumthani University, Pathumthani, Thailand. pp. 81-89.
 3. การคำนวณขนาดตัวอย่างในการออกแบบการทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 หน้า 1-13
 4. โครงสร้างตำรับยาแผนไทยจากคุณสมบัติของส่วนประกอบสมุนไพร
 5. ที่มาสรรพคุณตัวยาในตำราการแพทย์แผนไทย: กรณีศึกษาสมุนไพรอบเชย. วารสารหมอยาไทยวิจัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 137-159
 6. การใช้ประโยชน์ต้นโทะ บ้านโคกสยา จังหวัดนราธิวาส. วารสารรัชต์ภาคย์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 42 หน้า 73-86
 7. การวิเคราะห์ตำรับยาโรคไข้ของหมอวงศ์ พิมท่าทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา หน้า 1-8
 8. สถิติ : นัยสำคัญ อำนาจทดสอบ ขนาดตัวอย่าง และ ขนาดอิทธิพล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1หน้า 104-115
 9. Analysis of University Students' Grade Point Average Before and After COVID-19. The 8th National and International Research Conference Pathumthani University, Pathumthani, Thailand. pp. 81-89.

พศ.2563 

1.ประมาณการจำนวนผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกจากสภาพอากาศ: กรณีศึกษาจังหวัดตาก

2.สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับผลการตรวจเลือด

การเผยแพร่  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

พศ.2562

1.การศึกษาภาคตัดขวางความชุกและปัจจัยกาหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน

การเผยแพร่  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6ประจาปี พ.ศ.2562

2.ความสัมพันธ์ระหว่างราศีเกิดกับโรคและความผิดปกติของธาตุตามคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย.

การเผยแพร่ :  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

3.Using Markov chains to forecast the proportion of noncommunicable diseases.

การเผยแพร่ :  Songklanakarin Journal of Science and Technology. Sep.-Oct. 2019, 41(5), 1124-1130. Scopus

4. สถิติกลุ่มโรคและตำแหน่งดวงดาว

การเผยแพร่ : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562). หน้า 305-316. TCI กลุ่ม 1.

5. การทำนายสัดส่วนผู้ป่วยจำแนกตามจำนวนกลุ่มโรคโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ.

การเผยแพร่ :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563), หน้า 10-20. หนังสือตอบรับวันที่ 21 สิงหาคม 2562. TCI กลุ่ม 1.

พศ. 2561

1.ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมก่อโรคกับสภาวะสุขภาพ.

การเผยแพร่ :  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2561

 

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

พศ. 2560

การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของตารับยาแก้มะเร็งของหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี Brine shrimp

การเผยแพร่ :  การป ระชุม วิชาก ารระ ดับชา ติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560(หน้า615-619) วันที่ 1 เมษายน 2560   วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์อภิญญา สายอินด๊ะ

พศ.2560

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน2560

อาจารย์ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น

พศ. 2563
1. DETERMINATION BIOLOGICAL ACTIVITY OF GRAPE SEED EXRACTS

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ. 2561

Bioactivity and phytochemical assessments of grape seed extract

การเผยแพร่ :

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2561 วันที่ 4เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค

พศ.2563

 1. การพัฒนาวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2562

1.ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผลกระวาน

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี.

พศ.2560

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

การเผยแพร่ :

การประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560

อาจารย์สมพร จิตรัตนพร

พศ. 2565

 1. ประสบการณ์การดูแลตนเองเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนฉลองกรุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร, วารสารการวิจัยสุขภาพและการพยาบาล
 2. ผลของโปรแกรมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์วิถีธรรมวิถีไทยเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนฉลองกรุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร, วารสารสมาคมพยาบาลสาธารณสุข

พศ. 2564

 1. การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 2 (ฉบับที่ 2) หน้า 71-85.

พศ. 2563

1.ผลของการให้ความรู้ด้านสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2.ผลของโปรแกรมกายบริหารแบบไทยท่าฤษีดัดตนผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และสุขภาพของประชาชนชุมชนวัดหงส์ปทุมวาส จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ. 2561

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพ

การเผยแพร่ : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ฉบับพิเศษ

พศ. 2560

การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของตารับยาแก้มะเร็งของหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี Brine shrimp

การเผยแพร่ :  การประชุม วิชาการระ ดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560(หน้า615-619) วันที่ 1 เมษายน 2560   วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

อาจารย์ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

พศ.2565

 1. ประสบการณ์การดูแลตนเองเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนฉลองกรุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร, วารสารการวิจัยสุขภาพและการพยาบาล
 2. ผลของโปรแกรมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์วิถีธรรมวิถีไทยเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนฉลองกรุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร, วารสารสมาคมพยาบาลสาธารณสุข

พศ.2564

 1. การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 2 (ฉบับที่ 2) หน้า 71-85.

พศ.2563

1. ผลของการให้ความรู้ด้านสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2. ผลของโปรแกรมกายบริหารแบบไทยท่าฤษีดัดตนผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และสุขภาพของประชาชนชุมชนวัดหงส์ปทุมวาส จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ. 2562

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเผยแพร่ : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 35 (1) : 239-251.

พศ. 2561

1.การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพ

การเผยแพร่ : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ฉบับพิเศษ

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตามแนวคิดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. 

การเผยแพร่ : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 34 (1) : 112-124.

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1.

การเผยแพร่ :  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 34 (3) :108-118

พ.ศ. 2560

ผลของการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อความพร้อมและความเครียดของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์

การเผยแพร่ :   วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 33 (2) : 43-53

 

 

 

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี

 

 

อาจารย์ไพรชา สุทนต์

พศ.2563

 1. การพัฒนาวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2562

1.ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผลกระวาน

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี.

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

พศ.2560

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน2560

 

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

แพทย์ไทย กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข (ประจำคลินิกแผนไทย)