วิจัยสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานวิจัยของอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน หัวหน้าสาขา

พ.ศ. 2565

 1. Chairat Turbpaiboon, Rungsarit Sunan, Darunee Rodma, Sukrit Promtang, Anup Pandeya, Rosarin Ratanalekha, Woratee Dacharux. Deep Peroneal Nerve: Orientation and Branching at the Ankle and Proximal Part of the Foot. Volume 74, No.7: 2022 Siriraj Medical Journal, 25 April 2022.

พ.ศ. 2564

 1. Darunee Rodma, Rungsarit Sunan, Chairat Turbpaiboon, Krai Meemon, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong, Morakot Sroyraya. Seagrape Extract (Caulerpa lentillifera) Prevents Dopaminergic Neuronal Cell Loss by Attenuating Oxidative Stress Apoptosis Via the Nrf2/ARE Pathway. The 25th Annual Conference of The Thai Neuroscience Society 2021. Page 44. 26 Jan 2022.
 2. Darunee Rodma, Rungsarit Sunan, Chairat Turbpaiboon, Krai Meemon, Jutamaad Satayavivad, Supin Chompoopong, Prasert Sobhon, Morakot Sroyraya. Seagrape Extract (Caulerpa lentillifera) Protects Dopaminergic Neurons against MPP+ Induced Oxidative Stress. The 24th Annual Conference of The Thai Neuroscience Society 2021. 29 Jan 2021:66.
 3. Rungsarit Sunan, Darunee Rodma, Chairat Turbpaiboon, Morakot Sroyraya, Krai Meemon, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong Anti-Inflammatory Effects of Red Seaweed Extracts, Halymenia durvillei on HT-22 Cells Against Tumor Necrosis Factor-alpha and Vascular Cognitive Impairment in Mice Proceedings of the Anatomy Association of Thailand. 5-7 May 2021:25.

พ.ศ. 2562

 1. Rungsarit Sunan, Darunee Rodma, Chairat Turbpaiboon, Morakot Sroyraya, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong. Systemic inflammation attenuated by red seaweed and seagrape extracts in arterial occlusion mouse model. MUSC-TCU Neuroscience Symposium 2019: the Flavor of Neuroscience, 25 Nov 2019:17.

พ.ศ. 2561

 1. Darunee Rodma, Rungsarit Sunan, Chairat Turbpaiboon, Morakot Sroyraya, Memoon Krai, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong. Cognitive dysfunction after arterial occlusion improved by ethanol extracts of marine algae. The 23rd Annual Conference of The Thai Neuroscience Society 2018. 24 Dec 2018.

 

อาจารย์ ดรุณี รอดมา

พ.ศ. 2565

 1. Chairat Turbpaiboon, Rungsarit Sunan, Darunee Rodma, Sukrit Promtang, Anup Pandeya, Rosarin Ratanalekha, Woratee Dacharux. Deep Peroneal Nerve: Orientation and Branching at the Ankle and Proximal Part of the Foot. Volume 74, No.7: 2022 Siriraj Medical Journal, 25 April 2022.

พ.ศ. 2564

 1. Darunee Rodma, Rungsarit Sunan, Chairat Turbpaiboon, Krai Meemon, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong, Morakot Sroyraya. Seagrape Extract (Caulerpa lentillifera) Prevents Dopaminergic Neuronal Cell Loss by Attenuating Oxidative Stress Apoptosis Via the Nrf2/ARE Pathway. The 25th Annual Conference of The Thai Neuroscience Society 2021. Page 44. 26 Jan 2022.
 2. Darunee Rodma, Rungsarit Sunan, Chairat Turbpaiboon, Krai Meemon, Jutamaad Satayavivad, Supin Chompoopong, Prasert Sobhon, Morakot Sroyraya. Seagrape Extract (Caulerpa lentillifera) Protects Dopaminergic Neurons against MPP+ Induced Oxidative Stress. The 24th Annual Conference of The Thai Neuroscience Society 2021. 29 Jan 2021:66.
 3. Rungsarit Sunan, Darunee Rodma, Chairat Turbpaiboon, Morakot Sroyraya, Krai Meemon, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong Anti-Inflammatory Effects of Red Seaweed Extracts, Halymenia durvillei on HT-22 Cells Against Tumor Necrosis Factor-alpha and Vascular Cognitive Impairment in Mice Proceedings of the Anatomy Association of Thailand. 5-7 May 2021:25.

พ.ศ. 2562

 1. Rungsarit Sunan, Darunee Rodma, Chairat Turbpaiboon, Morakot Sroyraya, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong. Systemic inflammation attenuated by red seaweed and seagrape extracts in arterial occlusion mouse model. MUSC-TCU Neuroscience Symposium 2019: the Flavor of Neuroscience, 25 Nov 2019:17.

พ.ศ. 2561

 1. Darunee Rodma, Rungsarit Sunan, Chairat Turbpaiboon, Morakot Sroyraya, Memoon Krai, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong. Cognitive dysfunction after arterial occlusion improved by ethanol extracts of marine algae. The 23rd Annual Conference of The Thai Neuroscience Society 2018. 24 Dec 2018.

อาจารย์ ดร. ทวีเดช หมื่นภูเขียว

พ.ศ. 2566

 1. Tawedach Mundpookier, Noppamas Pratummasoot, Wichai Kongsri and Yotin Kallayalert (2023). An Investigation of Solar Dryers with Different Covers for Solar-Dried Cultivated Bananas, Progress in Applied Science and Technology (PAST), Vol. 13 No. 2

พ.ศ. 2564

 1. นพมาศ ประทุมสูตร และ ทวีเดช หมื่นภูเขียว. (2021) การศึกษาแบบจำลองการอบแห้งชั้นบางของพริกขี้หนู. Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST), Vol 20, Issue 2, pp. 137

พ.ศ. 2563

 1. Pratummasoot, N., Choosri, P., Buntoung, S., & Mundpookhiew, T. (2020). Estimation of Hourly Near Infrared Radiation Using Artificial Neural Network and Perfoemance Comparison with the Semi-Empirical Model at Nakhon Pathom Province, Naresuan University Journal: Science and Technology, Vol 28 (4), pp. 102-111.

พ.ศ. 2562

 1. Pankaew, O. Aumporn, S. Janjai, T. Mundpookhier, B.K. Bala, (2019). Performance of parabolic greenhouse solar dryer equipped with rice husk burning system for banana drying. Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Volume 14, No 1.

พ.ศ. 2561

 1. Mundpookhier, S. Pattarapanitchai, P. Pankaew, O. Aumporn, S. Janjai. (2018). Performance investigation of the parabola dome solar dryer equipped with phasechange- thermal energy storages. Proceeding of the 14th Conference on Energy Network of Thailand.
 2. Tohsing, S. Janjai, N. Lamlert, T. Mundpookhier, W. Chanalert, B.K. Bala, (2018). Experimental performance and artificial neural network modeling of solar drying of litchi in the parabolic greenhouse dryer. Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Volume 13, No 1.

พ.ศ. 2560

 1. Janjai, K. Tohsing, S. Pattarapanitchai, S. Buntoung, B. Mahayothee, T. Mundpookhier, Y. Boonrod, S. Koch, (2017). Experimental performance and artificial neural network modeling of parabolic greenhouse type solar dryers. Proceeding of the 2nd Nordic Baltic Drying Conference, Hamburg, Germany.

พ.ศ. 2559

 1. ประสาน ปานแก้ว, ทวีเดช หมื่นภูเขียว และ เสริม จันทร์ฉาย, ความร้อนแฝงของการระเหยน้ำของกล้วย (การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 วันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก)

พ.ศ. 2558

 1. ทวีเดช หมื่นภูเขียว, ประสาน ปานแก้ว, อนุสรณ์ แสงเจริญ และ เสริม จันทร์ฉาย, การพัฒนาระบบทำอากาศร้อนที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงสำหรับให้ความร้อนเสริมกับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่ 12 -12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

อาจารย์ ธีระเวช พรมเชียงสา

พ.ศ. 2561

 1. Teerawech Promchiangsa, Anupan Kongbangkerd, Phithak Inthima (2018) Light emitting diode light quality affects shoot regeneration and flowering in Drosera spatulata Labill. Proceedings of International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26-28 April, 2018. 7-10.

อาจารย์ นิธิภัค ธรรมายน

พ.ศ. 2562

 1. Charoenphandhu N, Thammayon N, Teerapornpuntakit J, Wongdee K. Calcium-fortified beverage with absorptive enhancers. Thai petty patent. 2019.

อาจารย์ ดร.สาธิต เอี่ยมจงจันทร์

พ.ศ. 2564

 1. Wongkuna S, Janvilisri T, Phanchana M, Harnvoravongchai P, Aroonnual A, Aimjongjun S, Malaisri N, Chankhamhaengdecha S. (2021) Temporal Variations in Patterns of Clostridioides difficile Strain Diversity and Antibiotic Resistance in Thailand, Antibiotics, 10(6), 714; https://doi.org/10.3390/antibiotics10060714

พ.ศ. 2563

 1. Aimjongjun S, Reamtong O, Janvilisri T, (2020) Lectin Affinity Chromatography and Quantitative Proteomic Analysis Reveal that Galectin-3 is Associated with Metastasis in Nasopharyngeal Carcinoma, Scientific Reports, Oct 5;10(1):16462. doi: 10.1038/s41598-020-73498-y

พ.ศ. 2562

 1. Aimjongjun S, Mahmud Z, Jiramongkol Y, Alasiri G, Yao S, Yague E, Janvilisri T, Lam EW. (2019) Lapatinib Sensitivity in Nasopharyngeal Carcinoma is Modulated by SIRT2-Mediated FOXO3 Deacetylation. BMC Cancer, DOI: 10.21203/rs.2.11556/v2
 2. Mahmud Z, Gomes AR, Lee HJ, Aimjongjun S, Jiramongkol Y, Yao S, Zona S, Alasiri G, Gong G, Yagüe E, Lam EW. (2019) EP300 and SIRT1/6 Co-Regulate Lapatinib Sensitivity Via Modulating FOXO3-Acetylation and Activity in Breast Cancer. Cancers (Basel). 28;11(8).
 3. Prattapong P, Ngernsombat C, Aimjongjun S, Janvilisri T. (2020) CRISPR/Cas9-Mediated Double Knockout of SRPK1 and SRPK2 in a Nasopharyngeal Carcinoma Cell Line, Cancer Rep (Hoboken) 2020 Apr;3(2): e1224. doi: 10.1002/cnr2.1224. Epub 2019 Nov 27
 4. Yao S, Mahmud Z, Sachini N, Aimjongjun S, Saavedra-Garcia P, and Lam E. Characterization of FOXO Acetylation. FOXO Transcription Factors, Methods and Protocols, (2019) Link Wolfgang. Humana Press 1064-3745

 

พ.ศ. 2561

 1. Aimjongjun S, Mahmud Z, Yao S, Saavedra-García P, Janvilisri T, and Lam E. (2018) Lapatinib resistance in nasopharyngeal carcinoma is mediated through Sirt2-modulated FOXO3 deacetylation. Nasopharyngeal Carcinoma Gordon Research Conference, New Perspectives on the Virus-Host Interplay in Nasopharyngeal Carcinoma and Their Impact on Diagnosis and Therapeutic Interventions. The Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong, China
 2. Aimjongjun S, Mahmud Z, Yao S, Saavedra-García P, Janvilisri T, and Lam E. (2018) Lapatinib resistance in nasopharyngeal carcinoma is mediated through Sirt2-modulated FOXO3 deacetylation. IUBMB Advanced School 2018, Frontiers in Infection-Associated Cancer. Maha Vajirunhis Building, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 3. Aimjongjun S, Reamtong O, and Janvilrisri T. (20180 Glycoproteomics comparison of nasopharyngeal carcinoma cells with different metastatic potential. RGJ-Ph.D. Congress19. Jomtien Palm Beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
 4. Aimjongjun S, Ziman M, Yao S, Saavedra-García P, Janvilisri T, and Lam E. (2018) Lapatinib resistance in nasopharyngeal carcinoma ismediated through Sirt2-modulated FOXO3 deacetylation. International Conference on Cancer Research & Pharmacology. Edinburgh,Scotland,United Kingdom.

อาจารย์ ดร. รพีแพรว สดคมขำ

พ.ศ. 2563

 1. Ukyo yamashita,  Nobuto Yoshonari, Rapheepraew Sodkhomkhum, Natthaya Meundaeng, Takumi Konno, Hydrogen-bonded metallosupramolecular helices composed of a nona-protonated spherical Rh III4Zn II4 cluster with twelve carboxylate arms. CrystEngComm, 2020, 22, 2700-2704.

พ.ศ. 2562

 1. Vuthichai Ervithayasuporn, Supphachok Chanmungkalakul, Nut Churinthorn, Thapakorn Jaroentomeechai, Sasikarn Hanprasit, Rapheepraew Sodkhomkhum, Pusthira Kaewpijitb and Suda Kiatkamjornwong, Modifying Interlayer Space of 1 Montmorillonite with Octakis(3-(1-2 methylimidazolium)propyl) Octasilsesquioxane Chloride.  Applied Clay Science 171/2019; 6.

พ.ศ. 2560

 1. Rapheepraew Sodkhomkhum, Manlika Masik, Sarayut Watchasit, Chomchai Suksai, Jaursup Boonmak, Sujittra Youngme, Nantanit Wanichacheva, Vuthichai Ervithayasuporn, Imidazolylmethylpyrene sensor for dual optical detection of explosive chemical: 2,4,6-Trinitrophenol Sensors and Actuators, B: Chemical  245/2017;665.

พ.ศ. 2559

 1. Sudip Mohapatra, Thanawat Chaiprasert, Rapheepraew Sodkhomkhum, Rungthip Kunthom, Sasikarn Hanprasit, Preeyanuch Sangtrirutnugul, Vuthichai Ervithayasuporn: Solid-state Synthesis of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane-Supported N-Heterocyclic Carbenes/Imidazolium salts on Palladium Nanoparticles: Highly Active and Recyclable Catalyst. ChemistrySelect 10/2016; 1(16).
 2. Rapheepraew Sodkhomkhum, Vuthichai Ervithayasuporn: Synthesis of poly(siloxane/double-decker silsesquioxane) via dehydrocarbonative condensation reaction and its functionalization. Polymer 01/2016; 86.

พ.ศ. 2557

 1. Supansa Chimjarn, Rungthip Kunthom, Prapassorn Chancharone, Rapheepraew Sodkhomkhum, Preeyanuch Sangtrirutnugul, Vuthichai Ervithayasuporn: Synthesis of Aromatic Functionalized Cage-Rearranged Silsesquioxanes (T8, T10, and T12) via Nucleophilic Substitution Reactions. Dalton Transactions 11/2014; 44(3).

พ.ศ. 2556

 1. Vuthichai Ervithayasuporn, Rapheepraew Sodkhomkhum, Thapong Teerawatananond, Chuttree Phurat, Pranee Phinyocheep, Ekasith Somsook, Tanakorn Osotchan: Unprecedented Formation of cis- and trans-Di[(3-chloropropyl)isopropoxysilyl]-Bridged Double-Decker Octaphenylsilsesquioxanes. European Journal of Inorganic Chemistry 07/2013; 2013(19).

อาจารย์ ดร. ณัฑพร มโนใจ

พ.ศ. 2566

 1. Natthaporn Manojai, Pongthorn Charnlearn,The Identities of Trans Monks: Building Community and Constructing Identity in the Context of Buddhist Beliefs, Rituals, Practices and Sexual Ethics., Chapter book (2023), Funded by The Australian Research Council, Center of Excellence in Research on Gender, Sexuality and Health, Australia.
 2. Natthaporn Manojai, Pongthorn Charnlearn, Belief, Ritual and Local Practices in the Sexual Health of Gay Men and Kathoeys (Transgender Women) in Local Communities and Ethnic Groups in the North of Thailand: A Case Study of Gay Men and Kathoeys as Spirit Mediums., Chapter book (2023), Funded by The Australian Research Council, Center of Excellence in Research on Gender, Sexuality and Health, Australia.
 3. Nontiya Homkham, Natthaporn Manojai, Pongpeera Patpeerapong, Rattawit Apiputthipan, Pimwarat Srikummoon, Unyamanee Kummaraka, Phisanu Chiawkhun, Apinut Rankantha and Patrinee Traisathit, A comparative study of transgender women accessing HIV testing via face-to-face and telemedicine services in Chiang Mai, Thailand during the COVID-19 pandemic and their risk of being HIV-positive, BMC Public Health (2023) 23: 2161, https://doi.org/10.1186/s12889-023-17124-2.
 4. Nachale Boonyapisomparn, Natthaporn Manojai, Pimwarat Srikummoon, Walaithip Bunyatisai, Patrinee Traisathit and Nontiya Homkham, Healthcare discrimination and factors associated with gender-affirming healthcare avoidance by transgender women and transgender men in Thailand: findings from a cross-sectional online-survey study, International Journal for Equity in Health, (2023) 22:31  https://doi.org/10.1186/s12939-023-01843.
 5. Natthapat Thongsak, Natthaporn Manojai, Rathawit Apiputhipan, Nicha Rongram, Natnita Mattawanon, Walaithip Bunyatisai, Bandhita Plubin, Nawapon Nakharutai, Salinee Thumronglaohapun, Pimwarat Srikummoon, Kanokkan Wongsawat, Patrinee Traisathit, Nontiya Homkham, Risk Factors Associated with Loss to Follow-up Among Transgender Women Receiving HIV Pre-exposure Prophylaxis in Chiang Mai province, Thailand, AIDS and Behavior (2023), 27(27), DOI:10.1007/s10461-022-03782-7.

พ.ศ. 2565

 1. Natnita Mattawanon, Awirut Oon-arom, Natthaporn Manojai, Patrinee Traisathit, Hormone Concentrations in Transgender Women Who Self-Prescribe Gender Affirming Hormone Therapy: A Retrospective Study, Journal of Sexual Medicine (2022) 19(5), DOI:10.1016/j.jsxm.2022.02.023.
 2. Pimwarat Srikummoon, Yuphayong Thanutan, Natthaporn Manojai, Sukon Prasitwattanaseree, Nachale Boonyapisomparn, Unyamanee Kummaraka, Chanapat Pateekhum, Phisanu Chiawkhun, Chayut Owatsakul, Benchalak Maneeton, Narong Maneeton, Suttipong Kawilapat and Patrinee Traisathit, Discrimination against and Associated Stigma Experienced by Transgender Women with Intersectional Identities in Thailand, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) (2022), 19(24):16532, DOI:10.3390/ijerph192416532.
 3. Unyamanee Kummarakaa,b, Awirut Oonaromc, Natthaporn Manojaid, Benchalak Maneetonc , Narong Maneetonc, Phisanu Chiawkhuna, Suttipong Kawilapata,c and Patrinee Traisath, Effects of Gender Affirming Surgery on the Quality of Life of Transgender Women in Chiang Mai Province, Thailand, Journal of Sex and Marital Therapy (2022), 49(11):1-12, DOI:10.1080/0092623X.2022.2146026.
 4. Salinee Thumronglaohapun, Benchalak Maneeton, Narong Maneeton, Sasikarn Limpiti, Natthaporn Manojai, Jeerayut Chaijaruwanich, Unyamanee Kummaraka, Ruethaichanok Kardkasem, Tanarat Muangmool, Suttipong Kawilapat, Kanokkarn Juntaping, Patrinee Traisathit and Pimwarat Srikummoon, Awareness, perception and perpetration of cyberbullying by high school students and undergraduates in Thailand, PLoS ONE (2022) 17(4):e0267702, DOI:10.1371/journal.pone.0267702.
 5. Pimwarat Srikummoon, Awirut Oon-arom, Natthaporn Manojai, Benchalak Maneeton, Narong Maneeton, Punjaree Wiriyacosol, Phisanu Chiawkhun ,Suttipong Kawilapat, Nontiya Homkham, Patrinee Traisathit, Experiences of Being Bullied and the Quality of Life of Transgender Women in Chiang Mai Province, Thailand, Transgender Health (2022), 8(2), DOI:10.1089/trgh.2021.0068.
 6. Nicha Rongram, Natthaporn Manojai, Nicha Rongram, Pongpeera Patpeerapong, Rattawit Apiputthipan, Pongthorn Chanlearn, Using Social Media to Strengthening Outreach for HIV Key-Populations during the Covid-19 Pandemic, International AIDS Conference (IAS 2022).

 

พ.ศ. 2564

 1. Natnita Mattawanon, Unyamanee Kummaraka, Awirut Oon-arom, Natthaporn Manojai, Vin Tangpricha, Reproductive desires in transgender and gender diverse adults: A cross-sectional study in Thailand, International Journal of Transgender Health (2021) 23(4):1-18, DOI:10.1080/26895269.2020.1864560.
 2. Pimwarat Srikummoon, Natthaporn Manojai, Pongthorn Chanlearn, Natnita Mattawanon Phisanu Chiawkhun, Nontiya Homkham, Patrinee Traisathit, Comparison of HIV- Positive Incidence Among Transgender Women and Men Who Have Sex with Men at Stand-Alone and Mobile Voluntary Counseling and Testing Facilities in Chiang Mai Province, Thailand, AIDS patient care and STDs (2021), 35(4):116-125, DOI:10.1089/apc.2020.0258.
 3. Pornchita Koonrangsi, Natthaporn Manojai, Pongthorn Chanlearn, Benchalak Maneeton, Narong Maneeton, Pimwarat Srikummoon, Suttipong Kawilapat, Natthanidnan Sricharoen, Sukon Prasitwattanaseree, Phisanu Chiawkhun and Patrinee Traisathit, Network Structure Characterization of Meeting Sex Partners by Men Who Have Sex with Men in Chiang Mai by Using Social Network Analysis, The International Conference on Humanities and Social Science (IC-HUSO 2021).
 4. Pimwarat Srikummoon, Natthaporn Manojai, Patrinee Traisathit, Cyberbullying Behaviors among High School Students in Thailand and College Students in Chiang Mai, Thailand. Thai Media Fund Journal (2021).

พ.ศ. 2563

 1. Natnita Mattawanon, Awirut Oon-arom, Natthaporn Manojai, Patrinee Traisathit, The Assessment of Reliability and Validity of Utrecht Gender Dysphoria Scale-Thai Version as a Screening Tool for Gender Dysphoria in Thai Transgender Women, Journal of the Medical Association of Thailand (2020), DOI:10.35755/jmedassocthai.2021.03.11752.

พ.ศ. 2560

 1. Natthaporn Manojai, Rathawat Daengngern, Khanittha Kerdpol, Chanisorn Ngaojampa, Nawee Kungwan, Heteroatom Effect on Photophysical Properties of 2-(2′- Hydroxyphenyl) benzimidazole and its Derivatives as Fluorescent Dyes: A TD-DFT Study. Journal of Luminescence (2017), 188:275–282, DOI:10.1016/j.jlumin.2017.04.040.
 2. Natthaporn Manojai, Rathawat Daengngern, Khanittha Kerdpol, Nawee Kungwan, Chanisorn Ngaojampa, TD-DFT Study of Absorption and Emission Spectra of 2-(2′- Aminophenyl) benzothiazole Derivatives in Water. Journal of Fluorescence (2017) ;27(2):745-754. doi: 10.1007/s10895-016-2007-9.

อาจารย์ ดร. จุฑามาศ ดวงกมล

พ.ศ. 2566

 1. A.Waehayee, C. Duangkamol, M. Chotsawat, T. Lerdwiriyanupap, T. Pewklang, H. Nakajima, T. Butburee, A. Kamkaew, S. Suthirakun, and T. Siritanon. Controlling the Photocatalytic Activity and Benzylamine Photooxidation Selectivity of Bi2WO6 via Ion Substitution: Effects of Electronegativity. Inorg. Chem. 2023, 62, 8, 3506–3517
 2. C. Duangkamol, S. Wangngae, S. Wet-osot, O. Khaikate,K. Chansaenpak.,Rung-Yi Lai, and A. Kamkaew. Quinoline-Malononitrile-Based Aggregation-Induced Emission Probe for Monoamine Oxidase Detection in Living Cells. Molecules 2023, 28(6), 2655
 3. C. Duangkamol, P. Muangsopa, S. Rattanopas, P. Wongsuwan, T. Khrootkaew, P. Chueakwon, N. Niamnont, K. Chansaenpak, A. Kamkaew. Polarity and viscosity-sensitive fluorescence probes for lipid droplet imaging in cancer cells. Dyes and Pigments. 2023, 216, 111365.

พ.ศ. 2565

 1. S. Wet-osot., T. Pewklang., C. Duangkamol., P. Muangsopa., U. Ngivprom., K. Chansaenpak., A. Ngernsoungnern., P. Sritangos., N. Chudapongse., Rung-YiLai., and A. Kamkaew. N-Tosylindole-coumarin with high fluorescence quantum yield and their potential applications. J Molec Struct. 2022, 1260 (15), 132840.
 2. Waehayee., S. Singsen., C. Duangkamol., H. Nakajima., W. Sangkhun., T. Butburee., A. Kamkaew., S. Suthirakun., and T. Siritanon. Interfacial defects induced Z-scheme formation in Ag3PO4/MCo2O4 (M = Cu, and Zn) heterostructures for enhanced dye photodegradation and benzylamine selective photooxidation. J Photochem and Photobiol A: Chem. 2022, 430 (1), 113956.

พ.ศ. 2564

 1. S. Worakaensai., S. Kluaiphanngam., S. Wet-osot., R. Charoenwattanasatien., U. Ngivprom.,C. Duangkamol., A. Kamkaew., and Rung-Yi Lai. Design of a surrogate for high throughput screening of fatty aldehyde reductase engineering. Chem. Commun., 2021,57, 13373-13376
 2. Pewklang., S. Wet-osot., Sirilak Wangngae., U. Ngivprom., K. Chansaenpak., C. Duangkamol., Rung-Yi Lai., P. Noisa., M. Sukwattanasinitt., and A. Kamkaew. Flavylium- Based Hypoxia-Responsive Probe for Cancer Cell Imaging. Molecules. 2021, 26 (16), 4938

พ.ศ. 2563

 1. C. Duangkamol., W. Phakhodeea., and M. Pattarawarapan. Potassium Periodate Mediated Oxidative Cyclodesulfurization toward Benzofused Nitrogen Heterocycles. Synthesis. 2020, 52, 1981-1990.

พ.ศ. 2562

 1. C. Duangkamol., P. Batsomboon., A. E. Stiegman. and G. B. Dudley. Microwave Heating Outperforms Conventional Heating for a Thermal Reaction that Produces a Thermally Labile Product: Observations Consistent with Selective Microwave Heating. Chem. Asian J. 2019, 14, 2594 – 259.

พ.ศ. 2561

 1. W. Phakhodee., C. Duangkamol., N. Wiriyaa. and M. Pattarawarapan. A convenient one-pot synthesis of N-substituted amidoximes and their application toward 1,2,4- oxadiazol-5-ones. RSC Adv., 2018, 8, 38281.
 2. P. Songthammawat., S. Wangngae., K. Matsumoto., C. Duangkamol., S. Ruchirawat. and P. Ploypradith. Bioinspired Diastereoconvergent Synthesis of the Tricyclic Core of Palodesangrens via Diels−Alder Reaction, LiAlH4-Mediated Isomerization, and Acid- Mediated Cyclization. J. Org. Chem. 2018, 83, 5225−5241.

อาจารย์ วงศธร งามเผือก

พ.ศ. 2565

 1. Vongsathorn Ngampuak, Acharawan Thongmee, Napapan Pongpoungphet, Kanda Wongwailikhit and Panan Kanchanaphum. (2023). “Probiotic Properties of Exopolysaccharide-Producing Bacteria from Natto”. International Journal of Food Science. Vol: 2023, pp. 1 – 10, https://doi.org/10.1155/2023/3298723.

พ.ศ. 2561

 1. Ngampuak, V., Laothong, S., Tachaapaikoon, C., Pason, P., Laohakunjit, N., Ratanakhanokchai, K. and Waeonukul, R. (2018). “Isolation of Exopolysaccharide Producing Bacteria from Thai Traditional Fermented Soybean”. Thai Journal of Agricultural Science. Vol: 49, No: 2, pp. 1 – 4.
 2. Vongsathorn Ngampuak, Supichaya Laothong, Chakrit Tachaapaikoon, Patthra Pason, Khanok Ratanakhanokchai and Rattiya Waeonukul. (2018). “Exopolysaccharide produced by Bacillus subtilis LY 7/16 isolated from Thai traditional fermented soybean and its bioactivities”. The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44). pp. 157 – 163.
 3. Laothong, S., Ngampuak, V., Tachaapaikoon, C., Pason, P., Laohakunjit, N., Ratanakhanokchai, K. and Waeonukul, R. (2018). “Improving the Antioxidant Capacity of Soybean Meal via Fermentation using Isolated Bacteria from Thai Traditional Fermented Soybean”. Thai Journal of Agricultural Science. Vol: 49, No: 2, pp. 157-160.
 4. Supitchaya Laothong, Vongsathorn Ngampuak, Chakrit Tachaapaikoon, Patthra Pason, Natta Laohakunjit, Khanok Ratanakhanokchai and Rattiya Waeonukul. (2018). “Isolation of Biosurfactant Producing Bacteria from Thai traditional fermented soybean food”. The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44). pp. 218-225.

พ.ศ. 2559

 1. Ngampuak, V., Chookaew, Y. and Dejtisakdi, W.  (2016). “Ethyl Methane Sulfonate-Induced Dunaliella salina KU11 Mutants Affected for Growth Rate, Cell Accumulation and Biomass”. Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering. Vol:10, No:7, pp. 420 – 424.

อาจารย์ ดร.วันเฉลิม ชนะเลิศ

พ.ศ. 2566

 1. Jindarat Pariyothon, Wanchalerm Chanalert and Sahussa Peengam (2023). Validation of ERA5 re-analysis integrated precipitable water vapor product against reference sunphotometer at the main regions in Thailand. The 9th Academic Science and Technology Conference 2023.

พ.ศ. 2565

 1. Chanalert, W., Buntoung, S., Itsara, M., Nunez, M., Nimnuan, P., Janjai, S., & Cao, J. (2022). The Greater Mekong Subregion (GMS) and Tropical Expansion: A Regional Study of Convection and Precipitation. Advances in Space Research, 69(6), 2443-2459.
 2. Chanalert, W., Tohsing, K., Janjai, S., & Panjainam, Y. (2022). Mapping solar irradiation from ground- and satellite-based data over Thailand using a semi-empirical model. Science, Engineering and Health Studies, 16.

พ.ศ. 2563

 1. Wanchalerm Chanalert, Sumaman Buntoung and Serm Janjai, A study of the expansion of Hadley cells from high cloud cover data, The 10th National Graduate Conference, June 25-26, 2020.

พ.ศ. 2562

 1. Chanalert, W., Janjai, S., & Buntoung, S. (2019, November). An investigation of poleward expansion of the Hadley circulation using cloud cover. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1380, No. 1, p. 012007).
 2. Wanchalerm Chanalert, Serm Janjai, Sumaman Buntoung. An investigation of tropical expansion using cloud cover covering longitude range of Thailand. Proc. 1st RGJ-University Forum (Central). May 24, 2019, Tawana hotel, Bangkok, Thailand. (CA)

พ.ศ. 2561

 1. Janjai, S., Tohsing, K., Lamlert, N., Mundpookhier, T., Chanalert, W., & Bala, B. K. (2018). Experimental performance and artificial neural network modeling of solar drying of litchi in the parabolic greenhouse dryer. Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, 13(1).

พ.ศ. 2560

 1. Choosri, P., Janjai, S., Nunez, M., Buntoung, S., & Chanalert, W. (2017). Development of a method for mapping monthly average hourly diffuse erythemal ultraviolet radiation. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 161, 19-27.

พ.ศ. 2559

 1. Wanchalerm Chanalert, Itsara Masiri and Serm Janjai, A Technique for Forecasting Hourly Solar Irradiance using Regression Analysis, The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts: Integration of Art and Science, February 11-21, 2016.

อาจารย์ สุกฤษฎิ์ พรมแตง

พ.ศ. 2566

 1. Anti-Parkinson Effects of Holothuria leucospilota-Derived Palmitic Acid in Caenorhabditis elegans Model of Parkinson’s Disease.
 2. Germinated brown rice protects against glutamate toxicity in HT22 hippocampal neurons through the jnk-mediated apoptotic pathway via the GABAA IBRO Neuroscience Reports.
 3. 2-Butoxytetrahydrofuran Derived from Holothuria scabra Restores Parkinson’s Disease Phenotypes through Regulating of the Stress Response in a Transgenic elegans. IBRO-APRC Associate School of Neuroscience 2023 and 26th Thai Neuroscience Society International Conference.
 4. Diminishment of Alpha-Synuclein Proteotoxicity by 2-Butoxytetrahydrofuran from Holothuria scabra in a Transgenic Caenorhabditis elegans Model of Parkinson’s Disease. The 45th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand.

พ.ศ. 2565

 1. Deep Peroneal Nerve: Orientation and Branching at the Ankle and Proximal Part of the Foot. Siriraj Medical Journal. 
 2. Germinated Brown Rice Protects against Glutamate Induced Apoptosis through GABAA Receptor in HT22 hippocampal neuron. The 6th International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference (6th IASCBC).
 3. Cell Cycle Re-entry and Apoptosis were Blocked by Germinated Brown Rice against Glutamate Toxicity in Differentiated HT22 Cells. The 44th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand.

พ.ศ. 2564

  1. Attenuation of Neuronal Apoptosis-Mediated through GABAA Receptor in Differentiated Mouse Hippocampal HT22 Neurons. The 24th Thai Neuroscience Society International Conference.

อาจารย์ ดร.สหัสษา พีงาม

พ.ศ. 2566

 1. Pariyothon J, Chanalert W and Peengam S. (2023). Long time variations of precipitable water vapor estimated from sunphotometer and ERA5 re-analysis observations in the main regions of Thailand, The 9th Academic Science and Technology Conference 2023

พ.ศ. 2564

 1. Tohsing, K., Peengam, S., & Janjai, S. (2021). Comparison of solar spectrum from measurements and that from radiative transfer model under overcast sky condition. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1719, No. 1, p. 012032). IOP Publishing.

พ.ศ. 2563

 1. Sahussa Peengam, Korntip Tohsing and Serm Janjai, The estimation of solar irradiance under overcast sky from a radiative transfer model, The 10th National Graduate Conference, June 25-26, 2020

พ.ศ. 2561

 1. Charuchittipan, D., Janjai, S., Pretummasoot, N., Buntoung, S., & Peengam, S. (2018). Mapping of cloud cover from satellite data over Thailand. Science, Engineering and Health Studies, 69-76.

พ.ศ. 2560

 1. Peengam, S., & Tohsing, K. (2017, September). An investigation of cloud base height in Chiang Mai. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 901, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.

พ.ศ. 2559

 1. Sahussa Peengam, Supansa Chaibin and Rungrat Wattan, Evaluation of a Model to Estimate Global Radiation on Inclined Surfaces Using Data Measured at Nakhon Pathom, The 9th Silpakorn University International Conference in Academic Research and Creative Arts Integration of Art and Science, February 11-21, 2016

อาจารย์ ธีระยุทธ สมบุญ

พ.ศ. 2565

 1. รจนาพรรณ ปั้นกาญจนโต, ภาวิณี อินนาค, มะลิวัลย์ นุ่มนวล, ธีระยุทธ สมบุญ, สุภาพร นามมูลน้อย นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา, หรรษา ไทยศรี, สุรัคเมธ มหาศิริมงคล. การกลายพันธุ์ของยีนฟีนิลอะลานีนไฮดรอกซีเลสในทารกไทยที่สงสัยเป็นโรคฟีนิลคีโตนูเรีย.วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2565;64(4):223-236

พ.ศ. 2560

 1. Sombun, T., Sawanyawisuth, K., Kaewkong, W., Wongkham, S., & Phimsen, S. Knockdown of Anterior gradient 2 (AGR2) expression suppresses cell proliferation, migration and invasion of metastatic cholangiocarcinoma cells. The 43rd Congress on Science & Technology of Thailand (STT 43). Chulalongkorn University, Thailand. (Oct. 17-19, 2017)
 2. Sombun, T., Sawanyawisuth, K., Kaewkong, W., Wongkham., S., & Phimsen, S. Anterior gradient 2 (AGR2) expression promotes metastasis of cholangiocarcinoma. The 5th Asia Pacific Protein Association (APPA) Conference and the 12th International Symposium for the Protein Society of Thailand (PST). Chulabhorn Research Institute and Burapha University, Thailand. (July 11-14, 2017).