วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Sports Science and Exercise)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Sports Science and Exercise)

• ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกด้านการกีฬาและการออกกำลังกายที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในวิชาชีพ สามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันและเป้นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

• ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการออกกำลังกายโดยมีการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย เทคโนโลยีการออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย และการบริหารจัดการด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพดูแลป้องกันและฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ออกแบบและให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปและกลุ่มพิเศษ บริหารจัดการศูนย์สุขภาพและสถานออกกำลังกาย ซึ่งมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจึงเห็นควรผลิตบัณฑิตด้านวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขึ้นเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนต่อไป