สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2565 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ จำนวน 9 ท่าน ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมี ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม, รศ.จรรยา เสียงเสนาะ, รศ.อุดม คมพยัคฆ์ ได้ให้เกียรติมาวิภาคการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้