สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการพร้อมนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฑ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์ และคณะได้นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการพร้อมนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์