สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยระดับดีมาก จำนวน 4 ห้อง

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เดินทางไปรับโล่รางวัลและรับรางวัลห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยระดับดีมาก จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ 1 2. ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ 2 3. ห้องปฏิบัติการวิจัย 1 และ 4. ห้องปฏิบัติการวิจัย 2 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์