สาขาสาธารณสุขชุมชน อาจารย์ในสาขาทุกๆท่านได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อาจารย์ในสาขาทุกๆท่านได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สอบจบของนักศึกษาภาคปฏิบัติการภาคสนามสาขาสาธารณสุขชุมชน และได้นำเสนอนวัตกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสาธารณสุขชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง จ.ปทุมธานี

โดยได้รับเกียรติจาก
🙏ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง
🙏และพี่เลี้ยงแหล่งฝึกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้ค่ะ