สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน ณ ห้อง 3302 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ 10 ก.พ. 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน ณ ห้อง 3302 มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาวลิต เสนานุรักษ์วรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)