หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตร

  • แบบ 1.1 ทำดุษฎีนิพนธ์                                  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับระดับบปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สำเร็จการศึกษาระดับระดับบปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี (เรียนแบบ 1.2)
  3. สำเร็จการศึกษาระดับระดับบปริญญาโท ในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์สาธารณสุขไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ (เรียนแบบ 1.2)