หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) Bachelor of Public Health Program in Community Health (B.P.H.)

ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทักษาเชิงวิชาชีพ วิชาการ และการบริหาร ในการพัฒนางานสาธารณสุข การควบคุม ป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาสาธารณสุข

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายสายวิทย์หรือเทียบเท่า 2. มีผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหรด 3.ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรทางสุขภาพสามารถเทียบโอนได้ 4. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี เทียบโอนได้โดยไม่ต้องฝึกปฎิบัติงาน

โอกาสในการประกอบอาชีพ

1. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 2. ครู อาจารย์ด้านสาธารณสุข 3. นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในงานด้านสาธารณสุข 5. นักบริหารประจำโรงพยาบาล