ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

 

 • ชื่อหลักสูตร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • Master of Science Program in Environmental Education
 • ชื่อย่อปริญญา
 • วท..ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
 • M.Sc. (Environmental Education)
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 3.อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ ในสถาบัน อุดมศึกษา
 • 4.ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในบริษัทเอกชน
 • 5. นักวิจัย
 • 6. อื่นๆ
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • 2. รับนักศึกษาเทียบโอนจากผู้ที่กำลังศึกษา หรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ การเทียบโอนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ
 • 3. กรณีอื่นๆ อาจรับให้เข้าศึกษาได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • 4.กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต้น ให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ พิจารณาเข้าศึกษาได้ เป็นรายๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 552,000 บาท