สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

 • ชื่อหลักสูตร
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
 • Master of Public Health Program in Health System Management
 • ชื่อย่อปริญญา
 • ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)
 • M.P.H. (Health System Management)
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.ผู้บริหารงานสาธารณสุข
 • 2.บุคคลากรทางการสาธารณสุข
 • 3.อาจารย์ผู้สอนทางด้านสาธารณสุข
 • 4.นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข
 • 5.อาชีพอิสระ
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาหรือผู้สำเร็จสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 1ปี
 • 2. มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.50
 • 3. มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 • 4.มีความประพฤติดี
 • 5.นักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยปทุมธานี

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 150,000  บาท

ประกาศหลักสูตร์