สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข

รศ.อุดม  คมพยัคฆ์

ประธานหลักสูตร

ดร.จีระศักดิ์ ทัพผา

อาจารย์ประจำ

รศ.จรรยา  เสียงเสนาะ

อาจารย์ประจำ

ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม

ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

อาจารย์ประจำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้บริหารงานสาธารณสุข
 2. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
 4. นักวิจัยทางด้านสุขภาพ
 5. อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรทางด้านสาธารณสุข
 6. นักวิชาการอิสระ
 7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีใจรักวิชาชีพสาธารณสุข และเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 1 ปี (เรียนปรับพื้นฐานด้านสาธารณสุขตามโครงสร้างหลักสูตร)
 3. มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกระดับคะแนนเฉลี่ย
 4. มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 5. มีความประพฤติดี
 6. นักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยปทุมธานี

โครงสร้างหลักสูตร

จำแนกออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้

รายวิชา

         1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (รายวิชาไม่นับหน่วยกิต)

                 สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านสาธารณสุข หรือไม่ได้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 3 วิชา ดังนี้

MPH656101 การสาธารณสุขทั่วไป (General Public Health) 3(3-0-6)

                 MPH656102 การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) (3-0-6)

                 MPH656103 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Laws and Ethic in Public Health) 3(3-0-6)

          2) หมวดวิชาแกน  จำนวน 12 หน่วยกิต

                  MPH656201 ชีวสถิติ (Biostatistics) 3(2-2-5)

MPH656202 วิทยาการระบาด (Epidemiological) 3(3-0-6)

                  MPH656203 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics) 3(3-0-6)

MPH656204 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ (Research Methodology in Public Health) 3(2-2-5)

           3) หมวดวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต

MPH656301 การบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ์ (Strategic Public Health Administration) 3(3-0-6)

                MPH656302 ภาวะผู้นำในการนิเทศติดตามและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข (Leadership for Public Health Monitoring and Evaluation) 3(3-0-6)

                MPH656303 การจัดการและการปฏิรูประบบสาธารณสุข (Management and Public Health System Reform) 3(3-0-6)

MPH656304 สัมมนาทางการบริหารสาธารณสุข (Seminar in Public Health Administration) 1(1-2-3)

MPH656305 ปฏิบัติการภาคสนามด้านการบริหารสาธารณสุขแบบบูรณาการ (Field study in Integrated Public Health Administration) 2(0-8-0)

4) หมวดวิชาเลือก                         

แผน ก (2)          เลือก    ไม่น้อยกว่า       3        หน่วยกิต

แผน ข                เลือก    ไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต

MPH656404 การเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการ Dissertation and Academic Article Writing 3(3-0-6)

MPH656402 การบริหารงานสาธารณสุขชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Community Public Health Administration) 3(3-0-6)

MPH656405 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านสาธารณสุข (Information Technology and Public Health Communication) 3(3-0-6)

          5) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  จำนวน 12 หน่วยกิต

                 MPH656501 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12(0-48-48)

           6) หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ  จำนวน 6 หน่วยกิต

                 MPH656601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 6(0-24-24)

 

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 150,000  บาท ภายในปีการศึกษา 2566