การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ปริญญาโท การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.) 2 ปี

ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 4 ปี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (แผน ก)

     ด้านเวชกรรมไทย       3 ปี

     ด้านเภสัชกรรมไทย     2 ปี

     ด้านการนวดไทย        2 ปี

     ด้านการผดุงครรภ์ไทย 1 ปี

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย (Bachelor of Science Program in Traditional Thai Medicine )
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ปรัชญา

การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยมุ้งเน้นประยุกต์ภูมิปัญญญาประยุกต์พัฒนาต่อยอดเพื่อการช่วยเหลือชีวิตต่อตนต่อผู้อื่นสอดคล้องกับเศษฐกิจพอเพียงในการพึ่งตนเอง

ความสำคัญของหลักสูตร

การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับ มุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อสังคม ตลอดจนมีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์แขนงอื่น มีการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             30     หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12       หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                              12       หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์       6       หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 107     หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       54       หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาชีพ                      53       หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี    6     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต หมายเหตุ
1 1 GE1401 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และกระบวน  การคิด 3(3-0-6)  
    GE1402 มนุษย์ สังคม และโลกาภิวัฒน์ 3(3-0-6)  
    GE1501 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
    GE1502 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)  
    GE1601 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)  
    TM1101 เคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)  
    TM1102 ชีววิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)  
รวม 19(16-6-35)  
     
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต หมายเหตุ
1 2 GE1405 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)  
    GE1503 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  
    GE1602 ฉลาดคิดด้วยวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)  
    TM1103 กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5)  
    TM1104 ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)  
    TM1105 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)  
    TM1106 ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)  
รวม 18(14-8-32)  

 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต หมายเหตุ
2 2 GE1407 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)  
    TM2115 สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)  
    TM2116 การประเมินสุขภาพและการวินิจฉัยโรค 2(1-2-3)  
    TM2117 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย 3(3-0-6)  
    TM2118 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 3(2-2-5)  
    TM2119 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)  
    TM2220 การนวดไทย 1 3(1-4-4)  
รวม 18(13-10-31)  

 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต หมายเหตุ
3 1 TM3123 ระบบสุขภาพของประเทศไทย 2(2-0-4)  
    TM3124 ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)  
    TM3125 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)  
    TM3226 เวชกรรมไทย 3 3(2-2-5)  
    TM3227 เภสัชกรรมไทย 3 3(2-2-5)  
    TM3228 การนวดไทย 2 3(1-4-4)  
    TM3229 การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-2-5)  
    xxxxxx เลือกเสรี 3(2-2-5)  
รวม 22(15-14-37)  

 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต หมายเหตุ
3 2 TM3130 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 2(1-2-3)  
    TM3131 โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย 3(0-9-0)  
    TM3232 เวชกรรมไทย 4 3(2-2-5)  
    TM3233 เภสัชกรรมไทย 4 3(2-2-5)  
    TM3234 การนวดไทย 3 3(1-4-4)  
    TM3235 การผดุงครรภ์ไทย 2 3(2-2-5)  
    xxxxxx เลือกเสรี 3(2-2-5)  
รวม 20(10-23-27)  

 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต หมายเหตุ
4 1 TM4337 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(0-28-14)  
    TM4338 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(0-21-11)  
รวม 7(0-49-25)  

 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต หมายเหตุ
4 2 TM4339 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(0-21-11)  
    TM4340 ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3(0-21-11)  
รวม 9(0-42-22)  

รศ.ดร.วัฒนา ชยธวัธ

หัวหน้าสาขา

 ดร. ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

อาจารย์ประจำ

 อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

อาจารย์ประจำ

ดร. ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี

อาจารย์ประจำ

ผศ.สมพร จิตรัตนพร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุวิมล แรงกล้า

อาจารย์ประจำ

สถานที่ติดต่อ:    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ. ดร. วัฒนา ชยธวัช โทรศัพท์: 081-918-4467  Email: [email protected]

ดร. ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์  โทรศัพท์: 061-498-7874  email: [email protected]