วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรเพื่อออกไปทำหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาวะและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสถานประกอบการ ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานีจึงมุ่งที่จะจัดการศึกษาให้ครอบคลุมความรู้ทั้งในหมวดการศึกษาทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและหมวดวิชาชีพ ซึ่งเป็นความรู้ที่จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยง ป้องกัน ควบคุม ออกแบบสภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการของผู้ประกอบอาชีพให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับความปลอดภัยในการทำงาน เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติสืบไป

ความสำคัญของหลักสูตร

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ ที่มาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้นประชากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม จำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดีเพื่อทำงานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการประมาณ 300,000 แห่ง มีลูกจ้างภายใต้กองทุนเงินทดแทนประมาณ 8,000,000 คน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้กระบวนการผลิตทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุต่อร่างกายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป จะเห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2549 พบว่าคนงานประสบอันตรายจากการทำงานประมาณปีละ 200,000 คน เสียชีวิตจากการทำงานปีละ 600 คน จ่ายเงินค่าทดแทนปีละ 1,600 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ไม่ปลอดภัยร้อยละ 28 ไฟฟ้าลัดวงจรร้อยละ 33 กระบวนการทำงานที่ไม่ปลอดภัยร้อยละ 27 ความประมาทร้อยละ 12 รวมทั้งพิษจากสารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืชในการทำเกษตรกรรมอีกด้วย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์วริยา เคนทวาย

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ สราวุธ รุ่งแจ้ง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ชุลี โนจิตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. สิทธิชัย สิงห์สุ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ เพชรผกา มูณี

อาจารย์ประจำ