สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) Bachelor of Public Health Program in Community Health (B.P.H.)

ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทักษาเชิงวิชาชีพ วิชาการ และการบริหาร ในการพัฒนางานสาธารณสุข การควบคุม ป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาสาธารณสุข

คุณสมบัติผู้สมัคร

กลุ่มที่ 1                                                                                                  กลุ่มที่ 2

– เจ้าพนักงานอนามัยและผดุงครรภ์                                                            – พนักงานช่วยการพยาบาลมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาล 1 ปี

– เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                                                                 – พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลวุฒิการศึกษาม.6

– ผู้ช่วยพยาบาล                                                                                          – บุคคลทั่วไปวุฒิการศึกษา ม.6

– เจ้าพนักงานกู้ชีพ

– เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต

(เทียบโอนหน่วยกิตได้สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ กลุ่มที่ 1)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า           31      หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                      102     หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6        หน่วยกิต

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. ผู้ช่วยนักวิจัยสาธารณสุขสถาบันวิจัย
  3. นักวิชาการสุขศึกษา
  4. นักวิชาการสุขาภิบาล
  5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  6. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  7. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค
  8. นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
  9. นักวิชาการสาธารณสุขหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดการศึกษา

ระบบจัดการศึกษา เรียนเฉพาะ วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ทั้งออนไลน์ และออนไซด์

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาตลอดปีการศึกษา ช่วงที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ช่วงที่ 2 เดือนกรฎาคม ถึง เดือนกันยายน ช่วงที่ 3 เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ผู้สนใจสมัครเรียนได้ดังนี้

– สมัครด้วยตนเองที่ คณะสหเวชศาสตร์

– สมัครทาง Online ที่ website www.ptu.ac.th

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร/ โทรสาร โทร 0-2975-6999 ต่อ 560, 561 หรือสอบถาม ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์ โทร 099-7127131

**ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ สภาการสาธารณสุขและผ่านรับรองจาก กพ. **

การจัดการเรียนการสอน

ทั้งออนไลน์ และออนไซด์ จัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์ส เข้าเรียนได้ตลอดปีการศึกษา จบได้ภายใน 2 ปีครึ่ง นักศึกษาเทียบโอนการศึกษาจากสถาบันเดิม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม สาขาวิชาทันตสาธารณสุข และสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน โดยระยะเวลาการศึกษา 2 ปี จบปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ปริญญาใบที่ 2 จบได้ใน 2 ปี