อาจารย์ อภิญญา สายอินต๊ะ

อาจารย์ อภิญญา สายอินต๊ะ

  • ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
  • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต

วิชาที่สอน: กายวิภาคศาสตร์

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502 โทร 02-975-6999 ต่อ 1515

email: [email protected]