แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
Master of Thai Traditional Medicine

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Thai Traditional Medicine Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : พท.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ : M.TM.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

                                                                              ดาวน์โหลดคูมือนักศึกษา สาขาการแพทย์แฟนไทย มหาบัณฑิต

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1. แผน ก แบบ ก(1)
ได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ และได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานีเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว

2. แผน ก แบบ ก(2)
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว

โครงสร้างหลักสูตร

1. แผน ก แบบ ก(1) (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

1) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

2. แผน ก แบบ ก(2) (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

1) ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต

1.1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
1.2) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

2) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

TM5111 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย    Research Methodology in Thai Traditional Medicine 2(2-0-4)

TM5112 สถิติในการวิจัยการแพทย์แผนไทย  Statistics in Thai Traditional Medical Research 2(1-2-3)

TM5121 หลักการการแพทย์แผนไทยขั้นสูง  High level Thai Traditional Medicine Principles 3(2-2-5)

TM5131 สมุนไพรไทยและตำรับยาไทย  Thai Herbs and Thai Medicine Formula 3(2-2-5)

TM5141 สัมมนาบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย 1 Seminar in Thai Traditional Medicine 1 2(2-0-4)

TM6121 การแพทย์แผนไทยร่วมสมัย Contemporary Thai Traditional Medicine 3(3-0-6)

TM6131 การพัฒนาสูตรตำรับยาสมุนไพร Herbal Medicine Formulae Development 3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
TM6221 การวิจัยคลินิกแพทย์แผนไทยClinical Research in Thai Traditional Medicine 3(2-2-5)

TM6222 การฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านแพทย์แผนไทย  Specialization Practices of Thai Traditional Medicine 3(0-6-3)

TM6223 การจัดการด้านการดูแลสุขภาพของการแพทย์แผนไทย Health Care Management of Thai Traditional Medicine 3(3-0-6)

TM6224 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย Qualitative Research in Thai Traditional Medicine 3(3-0-6)

TM6231 การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Extractions and Identifications of Natural Product 3(2-2-5)

TM6232 การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Biological Evaluation of Natural Products 3(2-2-5)

TM6233 มาตรฐานสมุนไพร Standardization of Herbal Plants 3(2-2-5)

TM6241 ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร Special Problem in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 3(0-6-3)

3. วิทยานิพนธ์

TM6341 วิทยานิพนธ์ Thesis 12(0-0-48)

TM6342 วิทยานิพนธ์ Thesis 36(0-0-144)

แผนการศึกษา
สำหรับผู้ศึกษา แผน ก (1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
TM6342 วิทยานิพนธ์ 9(0-0-36) TM6342 วิทยานิพนธ์ 9(0-0-36)รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
TM6342 วิทยานิพนธ์ 9(0-0-36) TM6342 วิทยานิพนธ์ 9(0-0-36) รวม 9 หน่วยกิต รวม ต หน่วยกิต

สำหรับผู้ศึกษา แผน ก (2)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
TM5111 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4) TM6131 การพัฒนาสูตรตำรับยาสมุนไพร 3(2-2-5)
TM5121 หลักการแพทย์แผนไทยขั้นสูง 3(2-2-5) TM5141 สัมมนาบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย 1 2(2-0-4)
TM5112 สถิติในการวิจัยการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3) TM6121 การแพทย์แผนไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
TM5131 สมุนไพรไทยและตำรับยาไทย 3(2-2-5) TMxxxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต รวม 11 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
TM6341 วิทยานิพนธ์ 6(0-0-24) TM6341 วิทยานิพนธ์ 6(0-0-24)
TMxxxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต

อาชีพ ที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย
2. อาชีพ/วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ การแพทย์แผนตะวันออก หรือ สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2. สำหรับผู้ที่จะเลือกเรียน แผน แบบ ก (1) ซึ่งเป็นการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีประสบการณ์งานวิจัย และมีผลงานตีพิมพ์ที่เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่นอกเหนือจากสารนิพนธ์
3. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (กรณ๊ นามสกุลไม่ตรงกับกับใบแสดงผลการเรียน) จำนวน 2 ฉบับ

ค่าลงทะเบียน

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
แบ่งจ่าย ภาคการศึกษาละ 50,000.- บาท (สามารถแบ่งชำระเป็น 2 งวดๆ ละ 25,000.-บาท)
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000.- บาท

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.