โครงการสัมมนา วิชาการ “การจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพ” (Seminars Management and Development of Health systems) ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

                 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เปิดการอบรมชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและกล่าวต้อนรับ โดย ผศ. ดร.ปณิธาน กระสังค์ รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และนายสมเกียรติ กาติ๊บ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว กล่าวเปิดโครงการ   จากนั้นเวลา 09.30 – 10.00 น. อ.ดร. ไพทูรย์ สอนทน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บรรยายในหัวข้อการเริ่มต้นและการได้มาซึ่งโจทย์ปัญหางานวิจัยระบบสุขภาพ และ 10.15-11.00 น. อ.ดร.จีระศักดิ์ ทัพผา อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์มเหศักดิ์ ภูริวัฒน์ภากร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อ.จิรัชญา พลสิทธิ์ นักวิชาการทั่วไป สถาบันจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จากนั้นเวลา 11.00-12.00 น. ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการได้เรียนรู้ในหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ และจากนั้น ช่วงเวลา 13.30 ถึง11.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาโทได้นำเสนอหัวข้อวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงร่างวิจัย และเวลา 14.50 นายสนัดพรมเชียงสา หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่ สล. 7 (คลองตะเคียน) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการสัมมนา