โครงการอบรมหลักสูตร “มิติใหม่ภาคธุรกิจความงามและการดูแลสุขภาพทางเลือกในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “มิติใหม่ภาคธุรกิจความงามและการดูแลสุขภาพทางเลือกในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 ” ทั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อตกลง (mou) ระหว่าง มหาวิทยาลัยปทุมธานี กับ ผู้ประกอบการธุรกิจสปา แพทย์แผนไืทย และธุรกิจความงาม 5 แห่ง ได้แก่ ชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย,ไทยสัปปายะ สหคลินิก, เอ็มอาร์ คลินิกการแพทแผนไทยประยุกต์, ตำรับกัญ คลินิกการแพทย์แผนไทย, บุณิกาคลินิกการแพทย์แผนไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา ยืนยง รองอธิการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ให้เกียรติเป็นประทานกล่าวเปิดโครงการ