การตรวจเยี่ยมมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้มีการตรวจเยี่ยมมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ห้องวิจัย ห้องเตรียมสารเคมี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จากแม่ข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ วช. ที่ทางสาขาฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ