คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 โดยมี  ผศ. ดร. นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่