สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้จัด “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้จัด “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องบรรยาย 3407 อาคารเทคนิคการแพทย์ – วิศวกรรมโยธา โดย ผศ.ดร. นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ได้แนะนำการเข้าระบบบริการนักศึกษาและให้ความรู้คำแนะนำสำหรับการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย