วันที่ 21 มิ.ย. 2566 #สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ #คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทลัยปทุมธานี ได้จัด #โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ : ความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด (Biosafety Awareness; Biosafety Cabinet, Fume Hood and Laminar Flow) ให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานตู้ดูดควันและดูดไอสารเคมี (Fume Hood) ตู้กรองอากาศสะอาด (Clean Air, Laminar Flow Cabinet) ตู้ชีวนิรภัยหรือตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อ (Biosafety Cabinet) อย่างถูกต้อง โดย รศ.ดร.พ.อ.ทนพ. ถวัลย์ ฤกษ์งาม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก #บริษัทเอสโคไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด