วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ที่ได้บริจาครองเท้านิรภัย จำนวน 157 คู่ มูลค่า 263,132 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
ทางมหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้