วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนานักศึกษาระหว่างคณะสหเวชศาสตร์กับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ณ ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยปทุมธานี