ประวัติความเป็นมา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในชื่อคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการกำลังคนของสังคมทั้งระดับประเทศและสากลในด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการประชุมสภาครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะสหเวชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563