ประวัติความเป็นมา

คณะสหเวชศาสตร์ (เดิม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการกำลังคนของสังคมทั้งระดับประเทศ และสากลในด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการประชุมสภาครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา โดยเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) แพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา) ในปี 2563 ได้สร้างอาคารการศึกษาใหม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้พิจารณาเห็นควรเปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็น คณะสหเวชศาสตร์ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หลังจากนั้น คณะสหเวชศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยปทุมธานีได้มีมติอนุมัติในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563