ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา

“สร้างคน สร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” “Develop Health Manpower to Enhance Quality of Life and Environment”

ปณิธาน

“การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” “Knowledge Management for Developing Quality of Life and Environment”