ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา

“มีคุณธรรม รู้วิชาการ นำปฏิบัติได้ สร้างบัณฑิตด้านสุขภาพ” “Morality, Academic Knowledge, Implementation for Creating Graduates in Health”

ปณิธาน

“ผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพระดับชาติและสากล” “Producing Health Graduates Being Quality for the National and International Standardization”